Φωτογραφικές τεχνικές

Μη καταστρεπτικές μέθοδοι εξέτασης του αντικειμένου. Ανάλογα με το είδος της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται (στο ορατό φάσμα φωτός, το υπεριώδες και στο υπέρυθρο) παρέχονται πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης του έργου, τη στρωματογραφική του δομή καθώς και τις μεταγενέστερες επεμβάσεις που ίσως έχουν γίνει σ’ αυτό.