Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)

Είναι μέθοδος ανάλυσης που δίνει πληροφορίες για τη δομή και τη σύσταση των ενώσεων από τα οποία αποτελείται ένα υλικό (πχ. πέτρωμα).